Tag: 31-year old dentist Savita Halappanavar’s death